ກົມສົ່້ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ (ກສກສ) ສ້າງຕັ້ງຂື້ນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ລັດຖະມົນຕີວ່າ ການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 1896/ກປ ລົງວັນທີ 10 ສິງຫາ 2012 ວ່າດ້ວຍການ ຈັດຕ