ກສກສ ມີບົດບາດຄື:

1. ການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ, ເປັນໃຈກາງໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳ.

2. ການຈັດຕັ້ງກຸ່ມ ແລະ ການປັບປຸງກຸ່ມຜະລິດ.

3. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ່ມູນຂ່າວສານ.

4. ສົ່ງເສີມນຳໃຊ້ກົນຈັກ ແລະ ບໍລິການຜະລິດທີ່ທັນສະໃໝ.