ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ

ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

 ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ (ກສກສ)

4 ບຸກທະລຸຂອງ ກສກສ ໃນການ ສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ

1. ປັບປຸງການບໍລິການເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນຊົນນະບົດ.

2. ປັບປຸງການບໍລິການເພື່ອຍົກສູງຜະລິດຕະພາບ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງການ

ຜະລິດກະສິກຳຂະໜາດນ້ອຍເປັນສິນຄ້າ.

3. ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຕະຫຼາດຫຼາຍຂື້ນ.

4. ປັບປຸງການເຂົ້າເຖີງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ປັດ ໃຈການຜະລິດ.

 

ໂຄງການ

 

1. ໂຄງການສົ່ງເສີມຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ SHDP.

2. ໂຄງການສົ່ງເສີມກະສິກຳ LEAP.

3. ໂຄງການພັດທະນາລະບົບການຜະລິດແບບນິເວດກະສິກຳເຂດພູດອຍ TABI.

4. ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການພັດທະນາ ອ່າງຮັບນໍ້າງື່ມ.

5. ແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງ NUDP.

6. ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການປັບປຸງ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານເຂດເນີນສູງ LUFSIP.

7. ໂຄງການຊຸມຊົນຊື່ນໃຈ.

8. ໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມ.

9. ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາສະຫະກອນຢູ່ ສປປ ລາວ.

 ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ