ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳແລະສະຫະກອນ (ກສກສ)

ບ້ານດອນຕິ້ວ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ                             

ຕູ້ໄປສະນີ: 001888;

ໂທລະສັບ: 021-732072

Fax: 021-732092

email: daec@ laoex.org

www.laoex.org

ອົງການເຮລວີຕາສ (HELVETAS)

PO Box 6367, ບ. ທ່າພະລານໄຊ ມ. ສີສັດຕະນາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Tel : (856-21) 263 189 ; 485 016 / 017

Fax : (856-21) 263 190

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

www.helvetas-laos.org

 

ອົງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງປະເທດສະວິດ(SDC)

ເຮືອນເລກທີ 192/1, ຖະໜົນສີບຸນເຮືອງ,ບ. ສີບຸນເຮືອງ, ມ. ຈັນທະບູລີ, P.O. Box 5666 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Phone+856 21 251 794

Fax+856 21 251 797

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.swiss-cooperation.admin.ch/mekong/